Smernice Európskej únie majú za cieľ splniť program „20-20-20 2020“, ktorý znamená, že je potrebné do roku 2020:

  • znížiť o 20% spotrebu energie,
  • znížiť o 20% emisie oxidu uhličitého (CO2 ),
  • zvýšiť o 20% využitie energie z obnoviteľných zdrojov.

Čo je ErP a označovanie energetickým štítkom?

Smernica ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)  (2009/125/ES) - určuje všetky kritériá pre navrhovanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu a definuje minimálne požiadavky na energetické a environmentálne charakteristiky výrobkov, ktoré spotrebúvajú energiu.

Smernica o označovaní spotreby energie na štítkoch, resp. Označovanie (2010/30/ES) - ustanovuje povinnosť označiť každý výrobok, ktorý spadá do pôsobnosti smernice ErP, štítkom s uvedením triedy energetickej účinnosti a iných výkonnostných úrovní.

Tieto smernice nadobudnú svoju platnosť dna 26. septembra 2015. To znamená, že od tohto termínu budú vyrábané už len kotly /zariadenia/, ktoré spĺňajú požiadavky smerníc ErP. Predaj skladových zásob starších typov kotlov môže prebiehať aj po tomto termíne.

Od 26. septembra 2015 musí byť umiestňovaný aj energetický štítok. To znamená, že vykurovacie zariadenia a zariadenia na výrobu teplej úžitkovej vody budú  označované energetickým štítkom, ktorý bude uvedený na všetkých informačných materiáloch výrobkov: katalógoch, reklamných produktoch, predbežných rozpočtoch, cenníkoch, internetových stránkach i výrobkoch vystavovaných v predajniach. Takto si bude môcť každý zákazník vedome vybrať výrobky s vysokou účinnosťou a tak prispieť k zníženiu spotreby, energetickej bilancie a samozrejme aj k zníženiu výšky faktúry za energie.

Energetický štítok:

  • poskytne informácie o funkciách a výkone zariadenia;
  • umožní jednoduché porovnanie zariadení rovnakého typu alebo rôznych typov s rovnakou funkciou ako napríklad kotly a tepelné čerpadlá;
  • umožní sa orientovať na výrobky s vysokou účinnosťou bez toho, aby sa zabúdalo na výkon a pohodlie.

Výpočet energetickej triedy a účinnosti

Výpočtom energetickej triedy a účinnosti zariadenia je povinný zaoberať sa priamo výrobca, ktorý je povinný poskytnúť štítok s označením energetickej triedy, výpočtom energetickej účinnosti a informačný list technických informácií, pre vytvorenie štítku zostavy. Koncový užívateľ získa kompletne vyplnený energetický štítok a dokumentáciu k nemu priamo pri kúpe spotrebiča – v obchode (veľkoobchod, maloobchod). 

Nové triedy ešte účinnejších výrobkov

K triedam od G do A, ktoré sú typické pre tradičné vykurovacie zariadenia, sa v rokoch 2015 až 2019 pridajú ďalšie dve triedy (A+ a A++), ktoré budú označovať zariadenia používajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. Od 26.09.2019 bude stupnica od D do A+++

Spoločnosť Immergas je na túto zmenu pripravená

Projektové oddelenie, oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Immergas v Taliansku už dlhší čas venujú svoje úsilie vývoju inovačných technológií koncentrovaných v oblasti ekodizajnu. Z tohto dôvodu naše vykurovacie zariadenia budú spĺňať nové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti dňa 26.09.2015.

Informácie a vzdelávanie

Pre dosiahnutie cieľov bude mať významnú úlohu informovanie a vzdelávanie odborníkov pracujúcich v oblasti vykurovania, ktoré bude zamerané na legislatívne požiadavky a definovanie energetických tried kombinovaných systémov. Spoločnosť Immergas pozorne sleduje požiadavky svojich zákazníkov i požiadavky tvorcov technických noriem. Na základe týchto požiadaviek už dlhší čas pripravuje katalógy, publikácie a vzdelávacie kurzy, ktoré ponúkajú všetky potrebné informácie o tom, ako inštalovať a servisovať nové výrobky.