Časté otázky

 • Každý kotol je štandardne dodávaný so záručným listom, návodom na použitie v slovenskom jazyku alebo vo viacjazyčnej verzii, s pripojovacou sadou kotla do steny (iba vybrané typy kotlov). Ostatné príslušenstvo ako je napr. komínové príslušenstvo, samostatný zásobník TÚV, regulácia, pripojovacia sada (pre vybrané typy kotlov) a pod. sa musí podľa potreby objednať samostatne.

 • Záručný list je dokladom o odbornom uvedení kotla do prevádzky. Je taktiež dokumentom, ktorý nás informuje o vykonaní pravidelných servisných prehliadok kotla. Záručný list slúži na uplatnenie si záruky v prípade vzniku nejakej poruchy na kotly. V prípade, že stratíte záručný list ku kotlu, môže vám byť vydaný nový exemplár spoločnosťou Immergas Europe s.r.o. za poplatok 12,- € s DPH plus poštovné/dopravné náklady za doručenie.

  K vystaveniu nového záručného listu je potrebné podať žiadosť s výrobným číslom kotla a s doložením kópie faktúry za nákup kotla na meno a adresu jeho používateľa.

 • Ideálne je použitie originálnej regulácie IMMERGAS, ktorá má v ponuke týždenný priestorový termostat, bezdrôtový týždenný priestorový termostat, regulátory CRD, CAR Universal, CARV2, Super CAR a vonkajšiu sondu.

  Môžete použiť aj akýkoľvek termostat typu On/Off poskytujúci bezzáťažový kontakt (fungujúci na 230 V).

 • Používanie originálneho príslušenstva má viacero výhod.

  Použitie originálnych systémov vám umožní zabezpečiť komplexnú garanciu a certifikáciu celého systému.

  Upozornenie! Komínové príslušenstvo od iného výrobcu je možné použiť len vtedy, ak je systém vhodný pre daný typ kotla (turbo, alebo kondenzačný) a je certifikovaný. Preto skontrolujte certifikát CE daného typu komínového príslušenstva, ktoré chcete nainštalovať ku kotlu IMMERGAS.

  V prípade ak použijete iný ako originálny komínový systém, záruku na kotly IMMERGAS nestratíte, ale je k nemu potrebný samostatný certifikát a revízna správa.

 • Áno, je to možné. Samozrejme, že kondenzačné kotly nevyprodukujú viac energie ako je obsiahnuté v plyne. A preto je dôležité vysvetliť si, čo v tomto prípade znamená 100%.

  100% = výhrevné teplo, ktoré využívajú tradičné kotly

  Celkové spalné teplo získané dokonalým spálením plynu = 111%

  Rozdiel 11% tepla = kondenzačné teplo „skryté“ vo vodnej pare spalín

  Tradičné kotly – sú schopné využiť iba časť výhrevného tepla, cca. 91 – 94%, zvyšok + všetko kondenzačné teplo je odvádzané spalinami komínom von = strata 17 – 20%.

  Kondenzačné kotly – sú schopné využiť celé výhrevné teplo + veľkú časť kondenzačného tepla, cca. 107 – 109%, čiže spalinami komínom von je odvádzaná strata = 2 – 4%.

  Preto je dôležité vysvetliť si, čo v tomto prípade znamená 100%. Je to maximálne množstvo využitia výhrevného tepla, ktoré je iba časťou celkového spalného tepla. Výhrevné teplo je teplo využiteľné pre vykurovanie pri zachovaní suchých spalín (princíp funkcie tradičných kotlov). Celkové spalné teplo je všetko teplo, ktoré vznikne pri dokonalom spálení zemného plynu. V porovnaní s výhrevným teplom predstavuje až teoretické maximum 111%. Vo vodnej pare je „skrytý“ rozdiel 11% tepla, ktoré sa spotrebovalo na jej vytvorenie z vody bežne obsiahnutej v plyne. Toto „skryté“ teplo je pri tradičných kotloch odvádzané von spolu so spalinami vysokej teploty, prečo im hovoríme „suché“.

  Avšak, kondenzačné kotly sú schopné využiť aj veľkú časť tohto „skrytého“ tepla. Maximálnym ochladzovaním spalín = odoberaním tepla do kúrenia, dochádza v kondenzačnom výmenníku aj k spätnej premene vodnej pary na kvapalinu. Tento nevyhnutný vedľajší proces sa nazýva kondenzácia a je typickým javom podľa ktorého sú tieto typy kotlov nazývané. Takto ochladené spaliny s malou teplotou, sú tzv. „mokré“, čomu sa musia prispôsobiť všetky použité materiály.

  Z toho vyplýva, že v prípade kondenzačných kotlov môže byť energia plynu využitá maximálne, prakticky až do 107-109%.

 • IMMERGAS, s.r.o. má rozvinutú sieť oprávnených servisných technikov na celom území Slovenska. Vyhľadajte si svojho servisného technika online podľa regiónu. Klikni tu.

 • IMMERGAS je viac ako 55 rokov najväčší taliansky výrobca plynových kondenzačných a tradičných kotlov. Výrobný závod je v talianskom meste Brescello, kde savyrába ročne viac ako 300 000 kotlov, ktoré sa vo veľkej miere exportujú do celého sveta. V roku 2008 bol na Slovensku (Poprad - Matejovce), postavený druhý výrobný závod Immergas Europe, ktorý zo začiatku sa špecializoval na výrobu tradičných kotlov (Nike Star a Eolo Star). V dnešnej dobe sa v Poprade vyrábajú kondenzačné kotly: VICTRIX Omnia a VICTRIX EXA, ktoré sa taktiež exportujú do iných krajín sveta.

 • Energetická účinnosť

  Technológia kondenzácie spočíva v ochladzovaní spalín skôr, ako sa dostanú do ovzdušia. To umožňuje prenášať do vykurovacieho systému aj teplo absorbované vo výparoch. Tento proces umožňuje získať späť skrytú časť tepla, ktorá u tradičných kotlov bežne uniká cez komín.

  Z tohto hľadiska sú kondenzačné kotly účinnejšie a úspornejšie ako tradičné kotly.

  Vysoká úspora

  Kondenzačný kotol vám môže zabezpečiť významnú úsporu plynu (rádovo až do 35%, ale niekedy aj viac). Vďaka vysokej účinnosti, teda aj úspornosti a tiež dostupnej cene sú kondenzačné kotly optimálnou voľbou zdroja tepla s najlepším pomerom investície a rýchlosťou jej návratnosti.

  Sú priateľské k životnému prostrediu

  Špeciálny horák spolu s riadeným spaľovaním plynu zabezpečuje menšie množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Medzi znečisťujúce látky patria hlavne kysličník uhoľnatý a rôzne kysličníky dusičné, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie.

  Európske normy UNI EN 297 a UNI EN 483 triedia kotly do 5 tried v závislosti od emisií znečisťujúcich látok (NOx a CO) vypúšťaných do ovzdušia. Kotly IMMERGAS sú zaradené do najvyššej 5-tej triedy ako kotly vysoko ohľaduplné k životnému prostrediu.

 • Vieme, že naše kotly sú, pri vhodných prevádzkových podmienkach a pravidelnej údržbe, dlhodobo  spoľahlivé a bezporuchové, či sa už jedná o vykurovanie alebo dodávku teplej úžitkovej vody.

  Ako znak dôvery ku kvalite našich výrobkov poskytujeme 5-ročnú záruku na všetky plynové kondenzačné kotly IMMERGAS.

  Ako je možné získať 5 ročnú záruku?

  Po tom, ako Vám oprávnený servisný technik uvedie kotol do prevádzky, je povinný do 14 dní doručiť na našu adresu kompletne vyplnenú NÁVRATKU „Uvedenie do prevádzky“ , ktorá sa nachádza v záručnom liste.

  Aby ste si mohli uplatniť záruku 5 rokov na kondenzačné kotly, musíte splniť tieto hlavné podmienky:

  • kotol musí byť uvedený do prevádzky servisným technikom oprávneným spoločnosťou IMMERGAS,
  • na kotly musí byť každý rok vykonaná servisná prehliadka oprávneným servisným technikom (dôkladne zdokumentovaná v záručnom liste a NÁVRATKA o ročnej prehliadke Vami doručená do 14 dní na našu adresu).

   

  Pokiaľ nám nebude späť na našu adresu doručená NÁVRATKA „Uvedenie do prevádzky“, alebo niektorá z NÁVRATIEK „x-tá. Ročná prehliadka“, nárok na akúkoľvek záruku Vám zaniká!

  DÔLEŽITÉ! Záruka platí len pri dodržaní záručných podmienok, o ktorých sa dočítate v Záručnom liste. Tu

 • Vykurovací systém predstavuje súhrn jednotlivých dodávok od viacerých subjektov, ktoré realizujú kúrenie pre zákazníka. Pod týmito dodávkami rozumieme inštaláciu a inštalačné materiály, dodávku kotla (kondenzačného alebo tradičného) prípadne iné dodávky.

  V prípade vzniku poruchy na inštalácii alebo niektorých inštalačných materiálov, je potrebné si nárok na záruku uplatniť u dodávateľa inštalácie (samostatného inštalatéra alebo inštalatérsku firmu), ktorý Vám inštaláciu realizoval.

  Spoločnosť IMMERGAS uzná nárok na záruku len pre poruchy, ktoré vznikli priamo na plynovom kotly, a to pri splnení záručných podmienok stanovených v záručnom liste .

 • Predĺžená záruka 5 rokov sa týka len kondenzačných kotlov IMMERGAS (nie tradičných), ktoré boli uvedené do prevádzky po 1. januári 2010.

  Po uvedení plynového kondenzačného kotla do prevádzky oprávneným technikom musí byť NÁVRATKA z dôkladne vyplneného záručného listu zaslaná najneskôr do 14 dní na našu adresu: IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín.

  Základné podmienky uplatnenia 5 ročnej záruky:

  • uvedenia plynového kondenzačného kotla do prevádzky oprávneným servisným technikom IMMERGAS
  • doručenie NÁVRATKY „Uvedenie kotla do prevádzky“ do 14 dní na adresu IMMERGAS
  • Vykonanie pravidelnej ročnej servisnej prehliadky oprávneným servisným technikom IMMERGAS
  • doručenie NÁVRATKY „pravidelnej ročnej servisnej prehliadky“ do 14 dní na adresu IMMERGAS (povinnosť servisného partnera)

  DÔLEŽITÉ! Záručné podmienky, za ktorých platí záruka 5 rokov sú bližšie popísané v záručnom liste. Kliknite tu.

 • Ak chcete zabezpečiť svojmu plynovému kotlu dlhú životnosť a spoľahlivosť, treba sa oň dôkladne starať! Toto pravidlo neplatí len pri automobiloch a pod. ale aj pri plynových kotloch, ktoré ako vyhradené technické zariadenia vyžadujú starostlivosť aj podľa zákona.

  Na údržbu plynového kotla je treba klásť dôraz hlavne z dôvodu, že funguje na báze plynu a pri zanedbaní sa môže stať až nebezpečným. Počas prevádzky sa môžu jednotlivé súčiastky opotrebovať, prípadne znečistiť. Preto je pre bezpečné a ekonomické fungovanie vášho plynového zariadenia, potrebné uskutočniť 1x do roka pravidelnú servisnú prehliadku odborníkom – oprávneným technikom značky IMMERGAS!

 • IMMERGAS kladie vždy veľký dôraz na kvalitu svojich produktov. Jednou dôležitou časťou prevádzky kotla je jeho presné nastavenie a uvedenie do prevádzky. Uvedenie kotla do prevádzky musí byť vždy vykonané odborným technikom oprávneným spoločnosťou IMMERGAS.

  Vďaka nastaveniu v mieste inštalácie, ktoré je kontrolované meracími prístrojmi, je zariadenie schopné fungovať čo najefektívnejšie. Takto sa vám náklady spojené s uvedením zariadenia do prevádzky v prvom roku vrátia.

  Odborné uvedenie kotla do prevádzky je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie záruky.

 • V prípade, že na kotly vznikne porucha, ktorá vyplýva zo znečistenia vykurovacieho systému, na túto chybu nie je možné si uplatniť žiadnu záruku.

  Náklady spojené s odstránením takejto chyby, ktorá nebola preukázateľne zapríčinená kvalitou kotla, a tiež náklady spojené s výjazdom oprávneného servisného technika, hradí prevádzkovateľ zariadenia.

  Preto Vás upozorňujeme na skutočnosť, že popri údržbe kotla je potrebné pravidelné čistenie a údržba aj vykurovacieho systému. V prípade potreby je vhodné i zmäkčovanie vody pred vstupom do plynového zariadenia.

 • Pri výmene kotla sa vždy poraďte s inštalatérom alebo servisným technikom. Odborník príde k vám domov na obhliadku vykurovacieho systému. Vtedy si pozrie, aký typ kotla máte a ako bol nainštalovaný. 

  Okrem toho zistí, aké sú vaše potreby na vykurovanie, koľko máte odberných miest (počet kuchýň a kúpeľní) a v akom type domácnosti žijete. 

  Takisto urobí prehliadku inštalačného systému a podľa toho vám poradí najvhodnejší typ kotla. Podľa potreby vám môže navrhnúť prerábku vykurovacieho systému, hlavne jeho inštalácie.

   

 • Kotol si môžete kúpiť vo veľkoobchode, cez inštalatérov alebo servisných technikov, ktorí vám budú vedieť najlepšie poradiť. Predajné miesto si vyhľadáte na mape predajcov. Stačí zadať mesto, ktoré máte najbližšie. 

   

 • Každý kotol štandardne dodávame so záručným listom, návodom na použitie v slovenskom jazyku alebo vo viacjazyčnej verzii. K vybraným modelom prislúcha aj pripojovacia sada kotla do steny. 

  Ostatné príslušenstvo, ako je napríklad samostatný zásobník TÚV, regulácia, komínové príslušenstvo či inštalačný materiál, si musí zákazník objednať samostatne.

   

 • Sú to skúsení technici, ktorí každoročne absolvujú školenia na výkon tejto práce. Okrem toho majú aj oprávnenie od spoločnosti Immergas, ktoré im oficiálne umožňuje servisovať naše kotly. 

   

 • Jednoducho prejdite na na túto mapu, uveďte kraj, mesto alebo PSČ miesta, v ktorom hľadáte servisného technika. Systém vám ukáže lokalitu, v ktorej technika nájdete. Súčasťou kontaktu je adresa, e-mail a telefónne číslo. 

   

 • Kotol treba nechať skontrolovať raz za rok za predpokladu, že všetko funguje, ako má, a nič sa nekazí. Pravidelná prehliadka je zároveň jednou z podmienok pre uplatnenie predĺženej 5-ročnej záruky. Rovnako myslite na to, že ročnú prehliadku musí vykonať servisný technik s oprávnením od Immergasu. 

   

 • Ak chcete zabezpečiť plynovému kotlu dlhú životnosť, treba sa oň dôkladne starať. Navyše, ide o technické zariadenie, ktoré si vyžaduje starostlivosť aj podľa zákona.

  Nezabúdajte tiež na to, že kotol je technickým plynovým zariadením. Navyše, počas prevádzky sa môžu niektoré súčiastky opotrebovať alebo znečistiť. Preto si kotol nechajte skontrolovať pravidelne každý rok. Pravidelnú servisnú prehliadku vykoná technik s platným oprávnením od Immergasu.

   

 • V prvom rade si nechajte kotol skontrolovať aspoň raz za rok, a to oprávneným servisným technikom. Takisto vám odporúčame používať zmäkčovač vody, spoľahlivé filtre a chemické prostriedky na čistenie vykurovacieho systému. 

   

 • Servisná prehliadka bežne stojí od 70 €. Ak chcete aj kontrolu emisií a komína, počítajte so sumou nad 100 €. 

   

 • Vykurovací systém predstavuje súhrn dodávok od viacerých subjektov. Pod týmito dodávkami si predstavte produkty a služby, ako sú inštalácia, inštalačné materiály či kotol samotný. 

  Ak vznikne porucha inštalácie alebo inštalačných materiálov, musíte si záruku uplatniť u dodávateľa tejto služby. Čiže u inštalatéra alebo inštalatérskej firmy. 

  Spoločnosť Immergas uzná nárok na záruku len pri poruchách, ktoré vznikli priamo na plynovom kotli. Záruku si uplatníte pri splnení podmienok, ktoré nájdete v záručnom liste. 

   

 • Keďže veríme kvalite našich systémov, zákazníkom dávame na kondenzačné,  tradičné kotly radu ECO a tepelné čerpadlá predĺženú 5-ročnú záruku. Na jej uplatnenie musíte spĺňať tieto podmienky: 

  • kotol musí do prevádzky uviesť servisný technik s oprávnením od Immergasu

  • raz za rok si necháte urobiť servisnú prehliadku kotla 

  • prehliadku vykoná len technik s platným oprávnením od Immergasu 

  • servisný technik vám nechá potvrdenie o prehliadke 

  • do 14 dní technik zaeviduje online údaje o servisnej prehliadke

 • Záručný list potvrdzuje, že prebehlo odborné uvedenie kotla do prevádzky. Taktiež nás informuje o vykonaní pravidelných servisných prehliadok. Záručný list vám slúži aj na uplatnenie záruky v prípade vzniku poruchy. 

  Ak záručný list stratíte, môžeme vám za poplatok 12,00 € vydať nový. K vystaveniu nového záručného listu nezabudnite podať žiadosť. Spolu s ňou nám pošlite kópiu faktúry za nákup kotla na vaše meno a adresu.

   

 • Aby vykurovacie systémy fungovali správne, potrebujú presné nastavenie a uvedenie do prevádzky. Toto uvedenie musí vždy vykonať oprávnený technik spoločnosti Immergas. 

  Ten urobí kontrolné merania, vďaka ktorým bude zariadenie fungovať správne a s najvyššou možnou účinnosťou.

   

 • Finančná podpora je určená len pre koncových zákazníkov, ktorými sú majitelia rodinných a bytových domov. O dotáciu Zelená domácnostiam II nemôžu požiadať majitelia výrobných závodov alebo developeri.  

   

 • Na začiatok sa oboznámte s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov. Veľmi dôležité je zistiť, aký obnoviteľný zdroj energie sa hodí do vašej domácnosti a ktoré zariadenie je pre vás najlepšie. Keď v tom máte jasno, uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom a požiadajte o pridelenie dotácie. 

  Žiadosť musíte vyplniť elektronicky a priložiť k nej potrebné prílohy. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Ako podať žiadosť

  Po pridelení poukážky ju musíte do 30 dní uplatniť u zhotoviteľa, ktorému treba odovzdať všetky potrebné dokumenty. Zhotoviteľ musí v stanovenom čase dokončiť inštaláciu a až potom požiada o preplatenie poukážky. 

  Napokon Slovenská inovačná a energetická agentúra určí výšku výdavkov a tie zhotoviteľovi preplatí. 

   

 • Koľko peňazí získate, záleží od výkonu vykurovacieho zariadenia a od toho, či spĺňate uprednostňujúce kritériá. Výška príspevku sa vypočítava na 1 kW.

  V prípade tepelných čerpadiel je to bez uprednostnení 272 €/kW a s uprednostňujúcimi kritériami 340 €/kW. Zároveň však existuje maximálna výška, ktorá je pri tepelných čerpadlách 2 720 € (alebo s uprednostnením až 3 400 €). 

   

 • Finančný príspevok pokrýva sčasti dodávku zariadenia a celú montáž. V prípade tepelných čerpadiel sa oprávnené výdavky vzťahujú na: 

  • tepelné čerpadlo;

  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;

  • zemné vrty;

  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);

  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;

  • montážne práce;

  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 • Od dátumu, ktorý je uvedený na finančnej poukážke, plynie majiteľovi 30 dní, počas ktorých si ju musí uplatniť. Všeobecné podmienky zároveň nariaďujú, že zhotoviteľ musí inštaláciu dokončiť najneskôr do troch mesiacov od tohto dátumu. 

   

 • Finančná podpora sa týka troch typov tepelných čerpadiel. Konkrétne sú to tie, ktoré pracujú na princípe vzduch – voda, voda – voda a zem – voda.

Máte otázku

alebo potrebujete poradiť? Pripravili sme pre Vás najčastejšie otázky k naším produktom. Ak ste nenašli odpoveď, ktorú hľadáte napíšte nám alebo zavolajte.

Radosť z tepla do vašej schránky

Prihláste sa na odber newslettra a my vás zahrejeme užitočnými informáciami.

 • Rady o servise a výmene kotla
 • Nové modely v ponuke 
 • Aktuality o zelenom kúrení