Ochrana osobných údajov

25.05.2018

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ web Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín spracovával vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov
Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti so zaslaním informácií o produktoch. Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, bude spracovávať váš e-mail, krstné meno a priezvisko, telefón a adresu.

Účel spracovania vašich osobných údajov
Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zaslanie informácii o produktoch a zodpovedanie Vašich otázok.

Právny základ spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovanie je predzmluvný vzťah vychádzajúci zo skutočnosti, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu zaslania informácií o produktoch a zodpovedanie Vašich otázok. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu alebo odoslaním požiadavky na immergas@immergas.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. 

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom bude mať prístup pracovníci Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín a servisne organizácie Netropolis s.r.o, Cintorínska 45, Trenčín, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví pomocníci. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek. 

Kontaktné údaje správcu
Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, môžete kontaktovať: immergas@immergas.sk. Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR. 

Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu údajov spoločnosťou Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk 

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie.

Vyhľadať najbližší servis

Napíšte nám

Vaše údaje budú spracované v súlade s ochranou osobných údajov GDPR za účelom zaslania odpovede, ktorú žiadate. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalej na iné účely.