VYHLÁSENIE O ZHODE

V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

IMMERGAS, s.r.o. smerom na zmluvných partnerov spoločnosti vydáva toto prehlásenie:

 

 VYHLÁSENIE O ZHODE

V SÚVISLOSTI  SO SPRACOVÁVANÍM  OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

IMMERGAS, s.r.o. (sídlo spoločnosti: Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 303 071) smerom na zmluvných partnerov spoločnosti vydáva toto prehlásenie:

  1. Oznamujeme a vyhlasujeme, že naša spoločnosť pri spracovávaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade s príslušnými zákonmi.

 

  1. Oznamujeme a vyhlasujeme, že naša spoločnosť osobné údaje, o ktorých sa dozvie zo zmlúv, spracováva ako prevádzkovateľ.

 

  1. Vyhlasujeme, že osobné údaje spracovávame výlučne na konkrétne určené účely, a to v potrebnej miere, v záujme uplatnenia práva a plnenia záväzkov a na základe vysloveného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Spracovanie na každom úseku zodpovedá cieľu spracovania osobných údajov. Osobné údaje spracovávame do takej miery a tak dlho, ako to je potrebné pre realizáciu cieľa.

 

  1. Vyhlasujeme, že počas činností spracovania postupujeme v plnej miere podľa ustanovení zákona uvedeného v bode 1. a taký istý postup požadujeme aj od všetkých Vašich zmluvných partnerov.

 

  1. Vyhlasujeme, že naša spoločnosť pred zahájením spracovania osobných údajov zabezpečí pre každú dotknutú osobu uplatnenie si práva byť informovaný, aby získal jednoznačné a detailné informácie v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov. Ďalej dotknuté osoby informujeme o ich právach a o možných uplatniteľných opravných prostriedkoch.

 

  1. IMMERGAS, s.r.o. sa pri spracovaní osobných údajov usiluje o to, aby zabezpečil právo dotknutej osoby na informačné sebaurčenie. V záujme toho v súlade s právnymi ustanoveniami uvedenými v bode 1. zhromaždené osobné údaje uchovávame chránené. Ochrana osobných údajov obsahuje aj fyzickú ochranu, ktorá ich chráni pred zničením, chráni pred neoprávneným vykonaním zmien, nahliadnutím, použitím a prenášaním.

 

 25. 05. 2018, Trenčín

 

 

Vyhľadať najbližší servis

Napíšte nám

Vaše údaje budú spracované v súlade s ochranou osobných údajov GDPR za účelom zaslania odpovede, ktorú žiadate. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalej na iné účely.